Vidusskolas iekšējie normatīvie dokumenti

 

Iekšējie noteikumi "Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumi"

Grozījumi - 2020. gada 10. septembrī

 

Iekšējie noteikumi "Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība" (Zaudējis spēku 16.09.2020) 

Grozījumi - 2020. gada 22. maijā

 

7.-12. klašu pedagogu darba organizācija attālināto mācību laikā no 26.10.2020. līdz 30.10.2020.

Grozījumi - 2020. gada 28. oktobrī

 

Iekšējie noteikumi "Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas un atspoguļošanas kārtība" 

 

Iekšējie noteikumi "Izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtība Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā"

 

Iekšējie noteikumi "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā"

 

Rīcības plāns izglītības procesa organizēšanai Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

 

Iekšējie noteikumi "Personāla atlases kārtība"

 

Iekšējie noteikumi "Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība"

 

Kārtība, kādā Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā lieto valsts simbolus un izvērtē informāciju, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu atbilstību izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai

 

Iekšējie noteikumi "Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbības nolikums"

 

Iekšējie noteikumi "Iesniegumu izskatīšanas kārtība"

 

Iekšējie noteikumi "Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas aizvietošanas kārtība"

 

- Ugunsdrošības instrukcija

 

- Karjeras izglītības programma

 

- Darba aizsardzības pasākumu plāns

 

- Iekšējie noteikumi "Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas bibliotēkas reglaments"

 

- Iekšējie noteikumi "Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi"

 

- Iekšējie noteikumi "Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas atbalsta personāla komisijas reglaments"

 

- Iekšējie noteikumi "Kārtība, kādā Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā tiek nodrošināts attālinātais mācību process laika periodā no 23.03.2020. - 14.04.2020."

 

- Iekšējie noteikumi "Kārtība, kādā tiek veikti atbalsta pasākumi skolēniem valsts pārbaudes darbos"

 

- Iekšējie noteikumi "Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes reglaments"

 

- Iekšējie noteikumi "Kārtība, kādā tiek organizēti tiešsaistes pārbaudes darbi 7.-12.klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā"

 

Iekšējie noteikumi "Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas Mācību priekšmetu Jomu metodisko grupu reglaments"

 

Iekšējie noteikumi "Darba kārtības noteikumi"

 

Iekšējie noteikumi "Kārtība, kādā tiek organizēts tiešsaistes mācību process Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā"

 

Izglītības iestādes padomes reglaments

 

Skolas audzināšanas darba programma 2020./2021. – 2022./2023.m.g.

 

Pielikumi

 

1. pielikums "Pedagoga pašvērtējums - 1. kvalitātes pakāpe"

 

2. pielikums "Pedagoga pašvērtējums"

 

3. pielikums "Sociālā pedagoga pašvērtējums - 1. kvalitātes pakāpe"

 

4. pielikums "Sociālā pedagoga pašvērtējums"

 

5. pielikums "Izglītības psihologa pašvērtējums - 1. kvalitātes pakāpe"

 

6. pielikums "Izglītības psihologa pašvērtējums"

 

7. pielikums "Logopēda pašvērtējums - 1. kvalitātes pakāpe"

 

8. pielikums "Logopēda pašvērtējums"

 

9. pielikums "Interešu izglītības pedagoga pašvērtējums - 1 kvalitātes pakāpe"

 

10. pielikums "Interešu izglītības pedagoga pašvērtējums"